Main menu

Yhdistyksen säännöt

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK.

2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa ja ohjata jäseniään turvalliseen ja hyvät merenkulkutavat huomioonottavaan liikkumiseen merellä, toimia merimies ja navigointi-taidon kehittämiseksi sekä edistää saaristoveneilyä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia hallintaansa laituritilaa tai muuta tarvitsemaansa tilaa tai aluetta. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia ja neuvontatilaisuuksia, opastaa jäseniään veneiden, moottoreiden, venetarvikkeiden ja varusteiden hankinnassa ja hoidossa sekä tekee esityksiä viranomaisille ja antaa lausuntoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa arvopapereita ja muuta irtainta sekä kiinteätä omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3 JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä Helsingin Vuosaaren Aurinkolahden kaava-alueen asuinrakennuksissa asuva henkilö jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi, tai henkilö jonka yhdistyksen hallitus muutoin hyväksyy jäseneksi.

Perhejäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka kuuluu samaan talouteen yhdistyksen varsinaisen jäsenen kanssa.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön taikka rekisteröidyn tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua jäsenen, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi.

Mahdollisuus venepaikkaan yhdistyksen hallitsemista venelaitureista on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä sekä kunniajäsenillä.

Yhdistyksen jäsenistä ja heidän veneistään pidetään ajan tasalla olevaa rekisteriä.

4 JÄSENTEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Eroavan jäsenen on kuitenkin suoritettava eroamisvuotena erääntyneet tai määrätyt jäsen-, venepaikka- ja venerekisterimaksut sekä muut maksut, joihin jäsen on määrätyksi ajaksi sitoutunut.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai muita yhdistyksen hallituksen vahvistamia ohjeita ja määräyksiä tai on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 LIITTYMISMAKSU VUOTUINEN VENEPAIKKA-, VENEREKISTERI- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä peritään liittymismaksut, vuotuiset venepaikka-, venerekisteri- ja jäsenmaksut. Maksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Perhe-, kannattaja- ja kunniajäseniltä perittävistä maksuista ja niiden suuruudesta päättää vuosikokous.

Vuosikokouksen määräämät maksut on suoritettava hallituksen määräämänä aikana, kuitenkin aikaisintaan kuukauden kuluttua vuosikokouksesta.

6 HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä kommodori sekä viisi (5) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa on joko puheenjohtaja ja kaksi jäsentä tai kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten erovuoroisuus määrätään tarvittaessa arpomalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, josta käytetään nimitystä varakommodori. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan tai kutsuu ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Näiden lisäksi voi hallitus asettaa toimikuntia hoitamaan yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia tehtäviä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali ja suljettu äänestys arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

7 YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen muu jäsen, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

8 TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsema yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

9 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on 1.11.-31.10.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jokaiselle yhdistyksen jäsenelle jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen sähköpostitse ja julkipannaan yhdistyksen ilmoitustaululle tai julkaistaan kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

11 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä joulu-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus toteaa siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen perhejäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsen säilyttää kuitenkin esitys- ja äänioikeutensa, mikäli hänellä oli ne yhdistyksen sääntöjen mukaan jo ennen kuin hänet on kutsuttu kunniajäseneksi.

12 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
7. päätetään liittymis-, venepaikka-, venerekisteri- ja jäsenmaksujen sekä hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden suuruudet;
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio;
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli erovuorossa ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
10. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on kuitenkin päätettävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla: yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.