Main menu

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
4.5.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Aurinkolahden venekerho ry
Aurinkoranta 8 A , 00990 Helsinki
p. 045 6790 092, info@aurinkolahdenvenekerho ry.

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aurinkolahden venekerho ry / Tom Blomqvist
Aurinkoranta 8 A, 00990 Helsinki
p. 045 679 0092, sähköposti: info@aurinkolahdenvenekerho.fi

 

3. Rekisterin nimi

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenrekisteri (Suuli).

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellä jäsenyyden ja siihen liityvien palveluiden hoitamiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot:

  • Jäsenien yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
  • Jäsenin veneiden tiedot ja n äihin liityvien palveluiden kuten katsastuksiin, laituri paikkoihin ja vastaaviin liittyvät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltä än perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen puhelimitse,internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla.

 

7. Tietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa seurojen muille toimijoille. Esim. katsastuslistat katsastusmiehille tai vartiovorolistat niitä taritseville.

 

8. Tietojen  siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Digitalinen rekisteri säilytetään Suomen Purjehtia ja Veneilyliiton toimesta ja suojataan ajan tasalla olevalla tietoturvaohjelmistolla ja siitä otetaan varmuuskopiot.

 

11. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Jäsenellä on mahdollisuus itse korjata omat tietonsa. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

 

12. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä kun jäsenyys on irtisanottu tai jäsen sen irtisanoo. Henkilötietoja ei käsitellä eikä luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

13. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaanniiden käytön rajoittamista;
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

14. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

15. Oikeus siirtää tiedotjärjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

16. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.